• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
    เลขที่59/1 ซอยเทศบาลบางปู 119 เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2

กิจกรรมโครงการโลกสวยด้วยศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการโลกสวยด้วยศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีนี้รูปแบบในการจัดงานมีชื่อว่า (ศิลปะสร้างชาติ) เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้รูจัก รักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และตระหนักถึงบทเรียนเรื่องการเสียดินแดนในครั้งอดีตที่่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเราได้อาศัยพักพิงบนแผ่นดินที่สวยงาม ร่มเย็น ไม่อยู่ในอาณัติหรือเป็นเมืองขึ้นใคร ด้วยพระปรีชาสามารถของบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ที่พระองค์ทรงยอมสละพระองค์เพื่อรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้.