• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
    เลขที่59/1 ซอยเทศบาลบางปู 119 เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา2563

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันลอยกระทงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นอนุบาล โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ สืบสานประเพณีของไทยที่อยู่คู่กันมานาน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทง ด้วยการให้ความรู้เรื่องขนบทำเนียนประเพณี สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย