• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
    เลขที่59/1 ซอยเทศบาลบางปู 119 เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2

ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เริ่มเปิดสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 เป็นสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานในกำกับของมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรีซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา และได้เปลี่ยนสภาพมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี วิทยาลัยครูธนบุรี จนถึงปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานนามใหม่เป็น “สถาบันราขภัฏธนบุรี” และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี” เนื่องจากมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งอยู่บนถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่เพียง 5 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา มีขนาดของเนื้อที่จำกัดมาก ไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอกับความต้องการทางการศึกษา และปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรีจึงมีความจำเป็นจะต้องขยายวิทยาเขตในการจัดการศึกษามาที่จังหวัดสมุทรปราการ เพราะเป็นจังหวัดที่ได้รับการกำหนดจากกรมการฝึกหัดครูให้เป็นเขตพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมาแต่เดิม เป็นระยะเวลาอันยาวนานไม่น้อยกว่า 20 ปี

                      
         
          ดังนั้นในสมัยที่ รศ.ดร.วิชัย เทียนน้อย เป็นอธิการบดี จึงได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดหาที่ดินในการจัดตั้งเป็นวิทยาเขต และในที่สุดก็ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 ให้ใช้ที่ราชพัสดุจำนวน ๒๖๘ ไร่ ๑ งาน 40 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ซอยเทศบาลบางปู 119 กิโลเมตรที่ 49 (ซอยวิทยุการบินเดิม)
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ในปีพ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยผศ.ชุมพล ศิลปอาชา นายกสภามหาวิทยาลัย และผศ.อารีย์ วชิรวราการ อธิการบดีของมหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายร่วมกันให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นในมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นตัวอย่างในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่โรงเรียนต่างๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรีเคยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมาแต่เดิมและเคยมีชื่อเสียงในด้านการผลิตครูที่มีคุณภาพมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้น ผศ.อารีย์ วชิรวราการ จึงได้จัดทำโครงการและของบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นอาคารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ในปัจจุบัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี โดยผศ.ลักขณา บรรพกาญจน์ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยในสมัยต่อมา จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ข้อที่ 508 พัฒนาโครงการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2552 จึงได้จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นแหล่งเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชุมชนและเด็กในการศึกษาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 และ 2 และในปีการศึกษาต่อๆมาก็ขยายเป็นระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นอื่นๆต่อไป  

               

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เลขที่ 59/1 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 โทรศัพท์ 0-2325-2010 ต่อ 2202 Website http://www.satitdru.thai.ac มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 268 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ระดับชั้นที่เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นก่อนปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6