• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
    เลขที่59/1 ซอยเทศบาลบางปู 119 เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

               ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้กับมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี โดยมีข้อความ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี สมุทรปราการ” อยู่ด้านล่างตราสัญลักษณ์
            สีน้ำเงิน      แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
            สีเขียว        แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
            สีทอง         แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
            สีส้ม           แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
            สีขาว          แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อักษรย่อ ส.ร.ธ. สป.