• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
  เลขที่59/1 ซอยเทศบาลบางปู 119 เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพและสมดุลกันทุกด้าน เพื่อวางรากฐานคุณภาพชีวิต และพัฒนาไปสู่ความป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ (Mission) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีการกำหนดภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมในบริบทของสังคมวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของนักเรียน สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของการจัดการศีกษาของประเทศและของโรงเรียน โดยจะต้องดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมาย ประสบผลสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย ดังนี้

 1. จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแหล่งทดลองนวัตกรรมทางการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
 3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการปฏิบัติทั้งในลักษณะรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ เพื่อปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเล่น การออกกำลังกาย และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการออกกำลังกาย โดยเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
 5. จัดแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย รวมทั้งส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
 6. จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดีของเด็ก
 7. จัดสภาพแวดล้อมและกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ประกอบการเรียน การสื่อสาร และแก้ปัญหาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีบุคลากรที่ความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
 8. จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นต้นว่า ความมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 9. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
 10. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
 11. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
 12. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม และพอเพียง
 13. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักความเป็นประชาธิปไตย
 14. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
 15. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
 16. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยาการ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
 17. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ และแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดทำสื่อการเรียน การสอน
 18. พัฒนาการเรียนการสอน และนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 19. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
 20. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการ และสามารถสร้างผลงานได้ด้วยตนเอง
 21. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการสื่อสารอีกภาษาหนึ่ง
 22. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 23. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกและภายในโรงเรียน
 24. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและรักษาความสะอาด ทั้งครู นักเรียน และบุคลากร
 25. ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น
 26. จัดอบรมครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 27. ส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและผลิตสื่อนวัตกรรม
 28. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ให้ได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอก และศึกษาดูงาน