ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

0 คน

ชั้นเตรียมอนุบาล ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

6 คน

ชั้นอนุบาล 1 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นอนุบาล 2 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นอนุบาล 3 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

2 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

8 คน

รวมทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นเตรียมอนุบาล วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นอนุบาล 1 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นอนุบาล 2 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นอนุบาล 3 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

รวมวันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ
# วันที่ ระดับ เตรียมอนุบาล ระดับ อ.1 ระดับ อ. 2 ระดับ อ.3 ระดับ ป.1 - ป.6 รวม
1 22 มีนาคม 2564 01000 1
2 20 มีนาคม 2564 01000 1
3 16 มีนาคม 2564 01000 1
4 12 มีนาคม 2564 01000 1
5 26 กุมภาพันธ์ 2564 00001 1
6 25 กุมภาพันธ์ 2564 00001 1
7 1 กุมภาพันธ์ 2564 01000 1
8 6 มกราคม 2564 01000 1
# เลขที่ ชื่อ-สกุล ชั้น แผน ประเภท วันที่สมัคร
1 63100009 เด็กหญิงกชพร มอญใต้ อนุบาล 1 ห้องเรียนปกติ นักเรียนใหม่ วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.05 น.
2 63100008 เด็กหญิงพฤกษา ถมยาพิทักษ์สกุล อนุบาล 1 ห้องเรียนปกติ นักเรียนใหม่ วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.52 น.
3 63100007 เด็กหญิงปราณปรียา ภู่เทียน อนุบาล 1 ห้องเรียนปกติ นักเรียนใหม่ วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.17 น.
4 63100006 เด็กชายเจตนิพัทธ์ มณีขาว อนุบาล 1 ห้องเรียนปกติ นักเรียนใหม่ วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 11.14 น.
5 63100005 เด็กหญิงนุชจรินทร์ พิธานเกื้อกูล ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ห้องเรียนทั่วไป ป.1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.16 น.
6 63100004 เด็กหญิงภัทรภร ยงสกุล ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ห้องเรียนทั่วไป ป.1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.50 น.
7 63100003 เด็กหญิงณปภา วงศ์เพชรม่วง อนุบาล 1 ห้องเรียนปกติ นักเรียนใหม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.40 น.
8 63100002 เด็กชายเกษมสันต์ สันตติวงศ์ไชย อนุบาล 1 ห้องเรียนปกติ นักเรียนใหม่ วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 14.35 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์